فعال سازی نظرات پست سفارشی (PostType) در وردپرس

به طور کلی، صفحات تکی (Single) اختصاص داده شده به یک نوع پست سفارشی معمولاً شامل فرم ارسال نظر نیستند. با کد زیر می توانید برای پست سفارشی بخش نظرات کاربر را فعال کنید.

 

۱. کد زیر در فایل functions.php وارد کنید:

 

function enable_comments_custom_post_type() {
 add_post_type_support( 'slider', 'comments' );
}
add_action( 'init', 'enable_comments_custom_post_type', 11 );

 

۲. در پست سفارشی در قسمت supports عبارت comments وارد کنید تا نظرات در پست سفارشی فعال شود:

 

add_action( 'init', 'slider' );
function slider() {
 register_post_type( 'slider',
  array(
   'labels' => array(
    'name' => __( 'اسلایدرها' ),
    'singular_name' => __( 'اسلایدر' )
   ),
   'public' => true,
   'has_archive' => true,
   'rewrite' => array( 'slug' => 'slider' ),
   'menu_icon' => 'dashicons-slides',
    'supports' => array('title','thumbnail','editor', 'comments'),
    'taxonomies' => array('category'),
)
 );
}

 

و حالا نظرات پست سفارشی فعال شد.

22/02/04 559 بازدید 0 79

, , , , , ,
اضافه کردن Lazy Loading به تصاویر وردپرس / قسمت پایانی
63 بازدید 0
افزودن دکمه پسندیدن نوشته ها در وردپرس
183 بازدید 0
چگونه اسلایدر اختصاصی در وردپرس ایجاد کنیم؟
210 بازدید 0
غیر فعال کردن ابزار چک سلامت سایت در وردپرس
179 بازدید 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.