61
0
Message Laravel orchiddev.ir

راه ساده نمایش اعلان ها در لاراول

کتابخانه های زیادی برای نمایش اعلان ها برای لاراول وجود دارد و اما می توانید با یک روش ساده اعلان ها رو بدون استفاده کتابخانه های اعلان در لاراول پیاده کنید.

به ترتیب زیر:

1. فایل message.blade.php در پوشه views ایجاد کنید و کد زیر را اضافه کنید:
@if ($message = Session::get('success'))
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>{{ $message }}</strong>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
  </div>
@endif@if ($message = Session::get('error'))
  <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>{{ $message }}</strong>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
  </div>
@endif@if ($message = Session::get('warning'))
  <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>{{ $message }}</strong>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
  </div>
@endif@if ($message = Session::get('info'))
  <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>{{ $message }}</strong>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
  </div>
@endif
2. در هر جایی از صفحه می خواهید اعلان ها نمایش دهد را فراخوانی کنید:
@include('home.message')
3. کافیه در کنترلر داخل تابع آن این کد را قرار دهید:
return back()->with('error','شما در سایت ثبت نام نکردید!');
پیش نمایش :
message laravel

موفق باشید 🙂

لاراول (Laravel) آوریل / 20 / 2023 274

دیدگاه شما