52 0

ایجاد و نمایش نمونه کارها با استفاده از کتابخانه mixitupJS در وردپرس

mixitup یک کتابخانه جی کوئری است که فیلتر و مرتب سازی متحرک را ارائه می دهد و برای مدیریت هر محتوای طبقه بندی شده یا سفارشی مانند نمونه کارها، گالری ها و وبلاگ ها عالی است، همچنین می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعامل با رابط کاربری برنامه و تجسم داده ها عمل کند.

 

۱. پست تایپ (نوع نوشته) برای نمونه کارها یا گالری ایجاد کنید.

 

add_action( 'init', 'portfolios' );
function portfolios() {
  register_post_type( 'portfolios',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => 'نمونه کار ها',
        'singular_name' => 'نمونه کار'
      ),
      'public' => true,
      'rewrite' => array( 'slug' => 'portfolios' ),
      'menu_icon' => 'dashicons-slides',
      'supports' => array('title', 'thumbnail', 'editor'),
      'taxonomies' => array('category'),
    )
  );
}

 

۲. فایل های مورد نیاز را در فایل Functions.php فراخوانی کنید.

 

function OrchidDev_scripts()
{
  wp_enqueue_style('bootstrap-rtl',Orchiddev_URL . '/css/bootstrap.rtl.min.css');
  wp_enqueue_script('jquery_js',Orchiddev_URL . '/js/jquery.min.js',array('jquery'),true);
  wp_enqueue_script('mixitup_min_js',Orchiddev_URL . '/js/mixitup.min.js',array(),true);
}
add_action('wp_enqueue_scripts','OrchidDev_scripts');

 

کد بالا فایل های بوت استرپ ۵ و جی کوئری ۳.۳.۶ و mixitup فراخوانی می کند.

در فایل header.php در داخل تگ head توابع <?php wp_head() ?> را قرار دهید تا فایل های فراخوانی شده اعمال شود.

 

۳. کد نمایش نمونه کار همراه با کد توابع وردپرس :

 

<!-- نمونه کارها -->
<div class="title mt-3 text-center">
  <h1 class="fs-3">نمونه کارها</h1>
</div>

<section class="portfolio mt-4 mb-4">
  <div class="text-center">
    <?php
    $all_categories = get_categories(array(
      'hide_empty' => true
    ));
    ?>
    <?php foreach($all_categories as $category): ?>
      <button type="button" class="btn btn-danger" data-filter=".<?php echo $category->slug; ?>"><?php echo $category->name; ?></button>
    <?php endforeach; ?>
  </div>

  <div class="filter">
    <div class="row mt-4">
      <?php
        $args = array(
          'post_type' => array('portfolios'),
        );

        $query = new WP_Query($args);

        if ($query->have_posts()){
          while ($query->have_posts()){
            $query->the_post();
            $categories = get_the_category();
            $slugs = wp_list_pluck($categories, 'slug');
            $class_names = join(' ', $slugs);
      ?>
      <div class="col-6 col-md-3 mb-3 mix<?php if ($class_names) { echo ' ' . $class_names;} ?>" id="caption">
            <span class ="text text-center">
              <i class="fa-solid fa-eye fa-2x"></i>
              <h4><?php the_title() ?></h4>
            </span>
        <figure class="imgport">
          <?php echo the_post_thumbnail('full', ['class' => 'img-fluid']) ?>
        </figure>
      </div>
      <?php  }
        }
      ?>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- پایان نمونه کارها -->

 

۴. فعال سازی کتابخانه mixitupJS :

 

<script>
  var containerEl = document.querySelector('.filter');
  var mixer = mixitup(containerEl);
</script>

 

پیش نمایش :

 

portfolio mixitup orchiddev.ir

وردپرس (Wordpress) مه / 05 / 2022 437

دیدگاه شما


طراحی و کد نویسی شده توسط توسعه دهنده ارکید